دوره و شماره: دوره 27، شماره 3 - شماره پیاپی 104، پاییز 1393، صفحه 1-220