بررسی رسوبگذاری و فرسایش در مصب‌ها تحت اثر توام جزرومد و امواج عمود بر ساحل با استفاده از مدل سازی عددی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2014.106894

چکیده

مصب ها عناصری تاثیرگذار بر کنترل حرکات رسوب و توزیع آن در سواحل می‌باشند. لذا، شناسایی عوامل مؤثر بر هیدرودینامیک مصب‌ها که بعنوان فرآیندهای انتقال و از عوامل مهم در تعیین هندسه و شکل سواحل و مصب‌ها محسوب می‌شوند، بسیار حائز اهمیت اند. موج و جزر و مد از عوامل اصلی شکل دهنده مصب ها هستند. شکست موج در آب های کم عمق دهانه مصب موجب شکل گیری جریان های کرانه‌ای و انتقال رسوب در این ناحیه می‌گردد.همچنین جزر و مد نقش مهمی در تغییر مورفولوژی مصب دارد. در این تحقیق در نظر است که نقش هر دو عامل را بصورت توام،  بر روی عوارض رسوبی در مصب، مورد بررسی قرار گیرد.  بدین منظور، یک حوضچه ساحلی که از طریق یک مصب به دریای باز متصل می‌شود، در محیط نرم افزار  مایک 21، همانندسازی شده است. در این مدل، از یک شبکه مثلثی ساختارنیافته، با ابعاد 10 تا 50 متری، در یک مدل تفاضل محدود باگام زمانی1 ثانیه استفاده شده است، به طور همزمان، موج و جزر و مد با ارتفاع مختلف، به طرف دهانه فرستاده می‌شود. الگوی جریان نشان می دهد که با شبیه‌سازی موج، جریان و انتقال رسوب، به صورت توام، مورفولوژی مصب به گونه‌ای تغییر می‌کند که پس از گذشت زمان، به حالت تعادل می‌رسد که در اینصورت، مصب، ایده‌آل خواهد بود. علاوه بر ان،به وسیله شاخص بدون بعدHw/Htپارامتر غالب در مصب را می‌توان تعیین نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of sedimentation and erosion of ideal tidal inlets affected by both tide and cross-shore waves by numerical modeling

چکیده [English]

Inlets play an important role in controlling sediment movement and its distribution in coastal areas. Therefore, recognizing effective factors in the hydro-dynamicity of inlets known as transmission process and determining the geometry and formation of inlets are of paramount importance. The undulations of water and tidal waves are among the major factors shaping an inlet. Breaking of wave in shallow water in the mouth of inlets causes the formation of long shore current and sand transport in this area. Also tidal currents and waves play an important role in the change of morphology of both sides of inlets. The purpose of this study is to find out how these two factors can interactively affect the sediment. To this end, a coastal basin that is connected to the open sea through a mouth is simulated in Mike 21/3 software. For this simulation, a 10*50 meter un-structured triangular flexible mesh in a finite difference model at one second intervals was used; undulations and tidal waves were sent to the mouth of the inlet at varying heights. Simultaneously simulation results show that by simulation of flow and sedimentation patterns interactively change the morphology of the inlet so that with the passage of time it reaches equilibrium; hence, there would be an ideal inlet. Also, by means of characteristic non-dimension H_w/H_t, the dominated parameter can be determined in the inlet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inlet
  • Wave and tidal current
  • sedimentation
  • erosion
  • Mike 21.3