نشریه پژوهش های آبخیزداری از پاییز 1396، با مجوز دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (استناد به نامه شماره 3/18/192916، مورخ 96/08/22) و با امتیاز علمی، به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس واگذار شد و با ترکیب جدید در حال ادامه ی فعالیت می باشد.

نوع اعتبار:  علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

توالی انتشار: فصلنامه

ضریب تأثیر (سال 1395):  0/013

نوع داوری:  مخفی دو طرفه

میانگین زمان داوری:   2 ماه

درصد پذیرش:  35

زبان اصلی نشریه:  فارسی

زبان چکیده:  فارسی و انگلیسی

نوع انتشار:  الکترونیکی و چاپی

نوع دسترسی: کاملاً رایگان (تمام متن)

دسته­ بندی موضوعی:  دارد

شایان ذکر است این نشریه در آخرین ارزیابی نشریات که توسط سامانه ارزیابی نشریات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پاییز 1398 انجام شد موفق به کسب امتیاز 90 (از 100) شده و در بالاترین گروه امتیازی (+A) قرار گرفته است.

شماره جاری: دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی 124، پاییز 1398، صفحه 1-110 

7. مقایسه روش‌های مختلف برآوردکردن روان‌آب سطحی ماهانه مبتنی بر شماره‌ی منحنی ماهانه

صفحه 78-94

زهرا پریسای؛ واحدبردی شیخ؛ عبدالرضا بهره مند؛ کمکی چوقی‌بایرام؛ خدایار عبدالهی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه ویراستار ادبی نشریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی
1019-9632

بانک ها و نمایه نامه ها