بر اساس نویسندگان

آ

 • آسیابی هیر، رقیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، گروه منابع طبیعی،دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • آقایی، مریم [1] دانش‌آموخته سنجش از دور و GIS، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • آقابیگی امین، سهیلا [1] استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

ا

 • ابراهیمی، بهروز [1] کارشناس ارشد آب منطقه‌ای لرستان
 • ابراهیمی، محمدحسین [1] کارشناس ارشد شیلات، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی شیراز، ایران
 • ابراهیمی محمدی، شیرکو [1] گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • احسانی، امیر هوشنگ [1] استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
 • احمدی، احمد [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • احمدی، احمد [1] عضو هئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
 • احمدی، الهه [1] کارشناس ارشد مرتع‌داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • احمدی، حسن [1] گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • احمدی، مهدی [1] گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • احمدی، نرگس‌خاتون [1] کارشناس ارشد شیمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی شیراز، ایران
 • اختصاصی، محمدرضا [1] استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
 • اختصاصی، محمدرضا [1] استاد گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه یزد
 • ارزانی، حسین [1] استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • اژدری‌مقدم، مهدی [1] دانشیار، دانشکده مهندسی شهید نیک‌بخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • اسدی، عیسی [1] کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد
 • اسدی نلیوان، امید [1] دانش آموخته دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اسدی نلیوان، امید [1] فارغ‌التحصیل دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اسکندری تربقان، مهرنوش [1] محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • اسماعیل پور، هادی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه خا کشناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • اسماعیل‌پور، یحیی [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده‌ی منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران
 • اسماعیل‌پور، یحیی [2] دانشگاه هرمزگان-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-گروه مرتع و آبخیزداری
 • اسمعلی عوری، اباذر [1] دانشیار گروه آموزشی منابع طبیعی و عضو پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
 • اسمعلی عوری، اباذر [1] دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی
 • اصغری مقدم، اصغر [1] استاد هیدروژئولوژی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • افتخاری، مبین [1] کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد، ایران
 • افضلی، سیدفخرالدین [1] استادیار بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • افضلی، سید فخرالدین [1] استادیار، بخش منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • اکبری، محمد [1] استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • ایلدرمی، علیرضا [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
 • ایلدرومی، علیرضا [1] دانشیار ژئومورفولوژی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده‌‌‌ی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • الهایی سحر، مریم [1] بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • الوندی، احسان [1] دانش آموخته دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • امیراحمدی، ابوالقاسم [1] استاد گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
 • امیرخانی، معصومه [1] استادیار گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • امینی، حامد [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • امینی، عبدالله [1] دانشجو کارشناس یارشد، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، ایران
 • امینی، محمد [1] استاد گروه آمار، دانشکده‌ی ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اونق، مجید [1] استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اونق، مجید [1] استاد گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ب

پ

 • پاک پرور، مجتبی [1] استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • پاکزاد، عبدالباسط [1] کارشناس ارشد مرتعداری
 • پریسای، زهرا [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده‌ی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • پیرنیا، عبدالله [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • پرهمت، جهانگیر [1] استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • پیروان، حمیدرضا [1] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • پرویزی، یحیی [1] استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
 • پژمان، حسین [1] کارشناس بخش تحقیقات آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • پیکی، فایزه [1] کارشناس ارشد آبخیزداری دانشگاه ارومیه
 • پوررضابیلندی، محسن [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشکده ی کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • پورفلاح، ساناز [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه یزد
 • پورقاسمی، حمیدرضا [1] استادیار بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • پورقاسمی، حمید رضا [1] استادیار بخش منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • پورقاسمی، حمید رضا [1] دانشیار، بخش منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • پورقاسمی، حمید رضا [1] دانشیار بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

ت

ج

 • جعفری، محمد [1] استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جعفری اردکانی، علی [1] عضو هیأت‌علمی پژوهشکده‌ی حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفریان، زینب [1] دانشیار گروه مهندسی مرتع‌داری، دانشکده‌ی منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • جعفری تختی نژاد، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، هرمزگان، ایران
 • جعفری عاشور آبادی، مصطفی [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • جمال، عبدالرحیم [1] دکتری مهندسی عمران- آب
 • جنادله، نبی [1] دانش آموخته گروه علوم خاک، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • جهانتاب، اسفندیار [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران
 • جهان تیغ، منصور [1] دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • جهان‌تیغ، معین [1] دانشجوی دکترا، دانشگاه گرگان
 • جهان‌تیغ، منصور [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان-زابل
 • جوادی، سامان [1] استادیار گروه آبیاری و زه‌کشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • جوادی، محمد رضا [1] استادیارگروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
 • جوان، محمود [1] دانشیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران
 • جویباری، جمشید [1] کارشناس ارشد آبخیزداری، اداره ی کل منابع طبیعی و آبخیزداری تهران، تهران، ایران
 • جورغلامی، مقداد [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جوکار، پرویز [1] کارشنا سارشد، گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • جوکار، لادن [1] مربی پژوهشی بازنشسته، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی شیراز، ایران

چ

 • چراغی، سید علی محمد [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشا
 • چراغی، سید علی محمد [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوزی، شیراز، ایران
 • چوقی‌بایرام، کمکی [1] استادیار، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ح

 • حاجی احمدی، امین [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • حبیبی، سمانه [1] دانش آموخته‌ی دکترای مهندسی آبخیزداری، گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • حبیب نژاد، محمود [1] گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و کشاورزی ساری، ساری، ایران
 • حیدری، ناصر [1] گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و کشاورزی ساری، ساری، ایران
 • حیدری صادق، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه زابل
 • حسنی، نصرت الله [1] استادیار مرتعداری، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام سمنان
 • حسینی، یاسر [1] دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان- دانشگاه محقق اردبیلی
 • حسینی، سید علی [1] مربی پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گرگان، ایران
 • حسن پور، فرزاد [1] دانشیار، دانشکده ی آب و خاک، دانشگاه زابل
 • حسینعلی زاده، محسن [1] استادیار دانشکده‌ی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حصادی‏، همایون [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
 • حق جو، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه مهندسی آبخیزداری، داﻧﺸﮑﺪه‌ی منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • حقی زاده، علی [1] استادیار دانشگاه لرستان
 • حلاجی، مریم [1] دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
 • حلی ساز، ارشک [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده‌ی منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران
 • حلی ساز، ارشک [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان

خ

د

 • دادرسی سبزوار، ابوالقاسم [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار
 • داودی‌راد، علی اکبر [1] استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
 • داوری، مسعود [1] گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • درخشی، مسعود [1] مدرس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • درگاهیان، فاطمه [1] استادیار بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • دلپسند، روژین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه گنبدکاووس
 • دودانگه، اسماعیل [1] دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ذ

 • ذبیحی، محسن [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • ذبیحی، محسن [1] دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • ذوالفقاری، علی اصغر [1] استادیار گروه بیابان زدایی، دانشکده ی کویرشناسی، دانشگاه سمنان
 • ذوالفقاری، مریم [1] نویسنده مسوول واستادیار گروه مرتع و آبخیزداری. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. کردستان. ایران

ر

 • راحمی اردکانی، علی ضامن [1] دانشگاه هرمزگان، دانشکده منابع طبیعی وکشاورزی ،دانشجوی دکتری بیابان زدایی
 • رجامند، محمدعلی [1] استادیار بازنشست هی دانشکده ی علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رجائی، سید حسین [1] محقق بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
 • رحیمی، ناصر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده ی آب و خاک، دانشگاه زابل
 • رحمانی جوینانی، مهدی [1] کارشناس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • رحمتی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
 • رزاقی، سمیه [1] کارشنا سارشد، گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • رستمی راوری، امین [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
 • رستمی زاد، قباد [1] عضوء هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
 • رشوند، سعید [1] عضو هیئت علمی مرکز پژوهشات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 • رضایی مقدم، کورش [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • رضوی زاده، سمانه [1] استادیار بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • ریگی، مسعود [1] کارشناس ارشد مرتعداری اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری سیستان وبلوچستان
 • رنگ‌آور، عبدالصالح [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • روحانی، حامد [1] استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
 • روحانی، حامد [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
 • روحانی، حامد [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه گنبد کاووس
 • روحانی، حامد [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه گنبدکاووس
 • روستا، محمد جواد [1] دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • روستا، محمد جواد [1] دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاو
 • رئوف، مجید [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی، گروه مهندسی آب

ز

 • زارع، محمدرضا [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • زارع، مریم [1] دانشجوی دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان، دانشکده کشاورزی، بندرعباس، ایران
 • زارع، معصومه [1] کارشناس‌ارشد منابع طبیعی- آبخیزداری اداره‌ی کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس
 • زارعی، غلامرضا [1] استادیار کشاورزی ، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، ایران
 • زارع چاهوکی، محمدعلی [1] استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • زارع چاهوکی، محمد علی [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • زارع زاده، عباس [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • زارع گاریزی، آرش [1] استادیار گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • زارع مهرجردی، محمد [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
 • زمان پور، مهرداد [1] استادیار هیدروبیولوژی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی،‌ شیراز، ایران
 • زنگنه اسدی، محمدعلی [1] دانشیار گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
 • زنگنه اینالو، محمدرضا [1] دانشجوی دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دکتری تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زینی وند، حسین [1] استادیاردانشگاه لرستان
 • زهتابیان، غلامرضا [1] گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

س

 • ساجدی سابق، مسعود [1] عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • سبزی، معصومه [1] دانشجوی دکترا گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده ی مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سپه وند، علیرضا [1] گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران
 • ستاری، محمدتقی [1] استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • سیدیان، سید مرتضی [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه گنبدکاووس
 • سیدعلی خانی، سیدداود [1] کارشناس ارشد آبخیزداری، کارمند اداره منابع طبیعی شهرستان ساوجبلاغ
 • سررشته داری، امیر [1] مربی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • سعدالدین، امیر [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سعدالدین، امیر [1] دانشیار گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سعیدیان، حمزه [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران
 • سلاجقه، علی [1] استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • سلاجقه، علی [1] استاد گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • سلمانی، حسین [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سلیمانی، کریم [1] استاد سنجش از دور و GIS، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • سلیمان پور، سید مسعود [1] استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • سلیمان پور، سید مسعود [1] استادیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • سلیمان پور، سید مسعود [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش، کشاورزی،شیراز،ایران.
 • سلیمان پور، سید مسعود [2] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • سلیمان پور، سید مسعود [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت‌خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • سلیمانی میمند، فاطمه [1] کارشناس ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • سنایی، انور [1] دانشجوی دکتری مرتعداری دانشگاه تهران
 • سنایی، انور [1] دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

ش

 • شادفر، صمد [1] دانشیار پژوهشکده‌ی حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شادفر، صمد [1] عضو هیأت‌علمی پژوهشکده‌ی حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شایسته زراعتی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیابا نزدایی، دانشکده کویر شناسی، دانشگاه سمنان
 • شاهدی، کاکا [1] دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شاهدی، کاکا [1] دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • شیبانی زاده، زهره [1] کارشناس بخش تحقیقات آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • شجری، شاهرخ [1] استادیار پژوهشی دفتر امور اقتصادی، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شجری، شاهرخ [1] استادیار پژوهشی دفتر امور اقتصادی، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شیخ، واحدبردی [1] دانشیار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شیخ، واحدبردی [1] دانشیار، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شیخ، واحدبردی [1] دانشیار گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شیخکانلو یمیلان، بهادر [1] دانش آموخت هی کارشناسی ارشد علوم گیاهی، دانشکده ی علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • شیدای کرکج، اسماعیل [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • شیدای کرکج، اسماعیل [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده ی منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • شیرازی، میترا [1] گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی/دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی/ دانشگاه یزد/یزد/ایران
 • شرری، معراج [1] استادیار گروه آموزشی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • شریفی، فرود [1] دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شریفی، فرود [1] دانشیار پژوهشکده‌ی حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • شریفی، فرود [1] استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • شریف آذری، سلمان [1] مربی، دانشکده ی آب و خاک، دانشگاه زابل
 • شعبانی، محمد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
 • شکیب، حسین [1] دانشجو دکتری مرتعداری دانشگاه صنعتی اصفهان
 • شهبازی، علی [1] دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

ص

 • صابری اناری، مریم [1] مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای، یزد
 • صادقی، سهراب [1] عضو هیأت‌علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • صادقی اقدم، فریبا [1] دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایران.
 • صادقی پور، احمد [1] استادیار گروه بیابان زدایی، دانشکده ی کویرشناسی، دانشگاه سمنان
 • صادقی پور، احمد [1] دانشگاه کویرشناسی سمنان
 • صالح پور جم، امین [1] استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • صالح پور جم، امین [2] استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • صانعی، مجتبی [1] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • صدیق، رضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد
 • صدیقی، فاطمه [1] گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • صلاح، محمد حسین [1] کارشناس‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
 • صوفی، مجید [1] دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ط

ع

 • عادلپور، عبدالعلی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
 • عالی، ایرج [1] گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • عالیشاه، فاطمه [1] کارشناس ارشد مرتع داری ، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، ایران
 • عبادی، فؤاد [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
 • عباسی، علیرضا [1] کارشناس بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • عباس پور، رحیم علی [1] استادیار، دانشکد هی مهندسی نقش هبرداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکد هی فنی، دانشگاه تهران، ایران
 • عباس زاده، مریم [1] کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی، بیابان زدایی، دانشگاه سمنان
 • عباس نوین پور، اسفندیار [1] استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • عبداللهی، جلال [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • عبدالمالکی، پرویز [1] دانشیار گروه بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس
 • عبدالهی، خدایار [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
 • عبدالهی منصورخانی، مهدی [1] کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عرب، صفورا [1] کارشناس ارشد مهندسی منابع آب دانشکده ی کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • عرب خدری، محمود [1] عضو هیأت‌علمی پژوهشکده‌ی حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • عرفانزاده، رضا [1] دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 • عرفان‌‌‌‌زاده، رضا [1] استادیار مرتعداری، گروه مرتعداری، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • عزیزی، فرحناز [1] دکترای هیدروژئولوژی
 • عزیزی، فرحناز [1] دکترای هیدروژئولوژی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • عسگری، حمیدرضا [1] دانشیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده ی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • عشایر، مهدی [1] کارشناس ارشد مرتعداری، ادار ه کل منابع طبیعی و آبخیزداری اردبیل، اردبیل، ایران
 • عشقی‌زاده، مسعود [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه یزد
 • عطفی، غلامرضا [1] کارشناس ارشد، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • عظیم‌زاده، حمیدرضا [1] دانشیار گروه محیط زیست و پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد
 • علی‌پور، محمدهادی [1] کارشناس ارشد عمران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • علیجانپور، احمد [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
 • علیزاده، ظاهر [1] 1- کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه ارومیه
 • عنایتی، کوکب [1] کارشناس‌ارشد بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

غ

 • غفاری، گلاله [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، کردستان،ایران
 • غلامی، حمید [1] گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان
 • غلامی، حمید [1] استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، هرمزگان، ایران
 • غلامی، حمید [1] عضو هیات علمی گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • غلامی، لیلا [1] استادیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده‌ی منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • غلامی، لیلا [1] استادیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • غلامی، لیلا [1] استادیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده‌ی منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • غلامعلی‌فرد، مهدی [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشکده‌ی منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

ف

ق

 • قاسمی، علی اصغر [1] کارشناس ارشد مرتع داری ، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، ایران
 • قاسمی آریان، علیرضا [1] استادیار آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • قاسم زاده گنجه ای، محمد [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • قدسی، مرضیه [1] دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
 • قدیمی، فریدون [1] دانشیار زمین شناسی دانشگاه صنعتی اراک
 • قربانی، اردوان [2] دانشیارگروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • قربانی دشتکی، شجاع [1] استاد گروه علوم خاک، دانشگاه شهرکرد
 • قره محمودلو، سودابه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس
 • قصریانی، فرهنگ [1] استادیار مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • قیطوری‏، محمد [1] استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
 • قهاری، غلامرضا [1] استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • قهاری، غلامرضا [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • قهاری، غلامرضا [1] بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • قهرمان، بیزن [1] استاد دانشگاه فردوسی مشهد

ک

 • کاشانی، مجتبی [1] مربی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبد کاووس
 • کاظمی، رحیم [1] استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • کاظمی، رحیم [1] استادیار پژوهشکده‌ی حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • کاظمی، نادیا [1] دانشگاه تهران
 • کاویان، عطا ا.. [1] گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و کشاورزی ساری، ساری، ایران
 • کاویان، عطاالله [1] استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • کاویان، عطاالله [1] دانشیار آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کاویان، عطااله [1] دانشیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کاویان، عطااله [1] دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده‌ی منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • کاویان، عطااله [1] دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کاویان، عطااله [1] دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده‌ی منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کریمی، علیرضا [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کریمی، کامران [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان‏
 • کریمیان، وحید [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
 • کرمی برزآباد، رضوان [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور
 • کرم پور، مصطفی [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • کریمی زارچی، کمال [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل و مدیریت بیابان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
 • کریمی سنگچینی، ابراهیم [1] استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • کریمی نژاد، نرگس [1] استادیار دانشکده‌ی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کشاورز، سعید [1] کارشناس ارشد، بخش منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • کشاورزی، حجت اله [1] کارشناس ارشد بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • کلهر، الهام [1] کارشناس‌‌‌ارشد آبخیزداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده‌‌‌ی منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • کله هویی، مهین [1] دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده‌ی منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کمالی، پریا [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع، گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کمالی، پریا [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • کمالی مسکونی، احسان [1] عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، ایران
 • کوثر، سید آهنگ [1] استاد بازنشسته‌ی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • کوثر، سید آهنگ [1] استاد بازنشسته مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • کوثر، سید آهنگ [1] سردبیر نشریه پژوهش های آبخیزداری
 • کوثر، سید آهنگ [1] سردبیر نشریه علمی- پژوهشی پژوهش های آبخیزداری
 • کولینز، آدریان [1] استاد گروه علوم کشاورزی پایدار، مرکز تحقیقات رُتامستِد، انگلستان

گ

ل

 • لطفی، شیوا [1] کارشناس ارشد مرت عداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران
 • لطفی نسب اصل، سکینه [1] استادیار بخش تحقیقات بیابان، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

م

 • متولی، علیرضا [1] دانشجوی دکترای گروه آبخیزداری، دانشکده‌ی منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 • مجتهدی، محمدرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • محرم پور، الهام [1] کارشناس ارشد آبخیزداری
 • محسنی ساروی، محسن [1] استاد تمام بازنشسته دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • محمدی، یاسر [1] گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • محمدی، ضرغام [1] دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
 • محمدی، مجتبی [1] عضو هیات علمی گروه احیاء مناطق خشک و بیابانی، مجتمع آموزش عالی سراوان-ایران
 • محمدی، مجید [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده ی منابع طبیعی، دانشگاه سمنان
 • محمدزاده، حسین [1] دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
 • محمودی، جلال [2] دانشیار گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران
 • محمودزاده، احمد [1] دانشیار بازنشسته دانشگاه ارومیه
 • محمودی میمند، هادی [1] کارشنا سارشد، گروه سنجش ازدور و سامانه ی اطلاعات جغرافیایی، دانشکده ی جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران
 • محمودوند، محمد [1] دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، ایران
 • مخیر، زهره [1] استادیار، موسسه‌ی تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران
 • مددی، کاوش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سنجش‌‌ازدور، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن‌آوری پیشرفته‌ی کرمان، کرمان، ایران
 • مرادی، حمیدرضا [1] دانشیار گروه آبخیزداری، دانشکده‌ی منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 • مرادی، حمیدرضا [1] دانشیار گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.
 • مرادی، حمیدرضا [1] دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • مرادی، حمید رضا [1] دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • مرادی، مهدی [1] دانشگاه هرمزگان
 • مرادنژادی، مریم [1] دانشجوی دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • میرجلیلی، محمد رضا [1] کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
 • مردیان، مهدی [1] دانشجوی دکترای آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • مردیان، مهدی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اراک، ایران
 • مسعودی، مسعود [2] گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز
 • مسعودی‌پور، علیرضا [1] کارشناس مرتعداری
 • مسلمی، حمید [1] کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سیرجان، ایران
 • مشکوری، لیلا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • مصباح، سید حمید [1] مربی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • مصباح، سید حمید [2] مربی پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • مصطفی‌زاده، رئوف [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری و عضو پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • مصطفی‌زاده، رئوف [1] استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • مصطفی‌زاده، رئوف [1] استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده‌ی کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • مصطفی‌زاده، رئوف [1] ستادیار گروه آموزشی منابع طبیعی و عضو پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
 • مصفایی، جمال [1] استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • مصفایی، جمال [1] استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • مصفایی، جمال [1] استادیار پژوهشکد هی حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • معتمدی، جواد [1] استادیار مرتعداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه ارومیه
 • معتمدی، جواد [1] دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • معتمدی، جواد [1] دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسس هی تحقیقات جنگ لها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • معتمدی، جواد [1] دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
 • معتمدنیا، محبوبه [1] دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری
 • معتمدوزیری، بهارک [1] گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • معصومی، هادی [1] دانشجو دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • معماریان، هادی [1] استادیار دانشکده‌ی منابع طبیعی، دانشگاه بیرجند
 • معمری، مهدی [1] دانشجو دکتری مرتعداری دانشگاه تهران
 • معینی، ابولفضل [1] گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • مفیدی، مرتضی [1] دانش‌آموخته مقطع دکتری مرتعداری، محقق و مدرس دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
 • مفیدی چلان، مرتضی [1] دکترای علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • مقدسی، مهنوش [1] گروه مهندسی آب، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • مقیمی، ابراهیم [1] استاد، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
 • ملکی، فرشته [1] کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشگاه لرستان
 • ملکیان، آرش [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ملکیان، آرش [1] دانشیار گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ملکیان، آرش [1] دانشیار گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ملکیان، آرش [1] گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ملکیان، آرش [1] دانشیار گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • ملکی نژاد، حسین [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
 • مهدیان، محمد حسین [1] عضو هیأت‌علمی پژوهشکده‌ی حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • مهدوی، سیده خدیجه [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران
 • مهدوی، سیده خدیجه [1] استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران
 • مهدوی نجف آبادی، رسول [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
 • مهری، سونیا [1] دانش‌آموخته‌ی‌ کارشناسی‌ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده‌ی کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • مهرابی گوهری، الهام [1] هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور
 • موسی زاده، رامین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

ن

و

 • واحدی طرقی، علی [1] کارشناس بخش تحقیقات آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • وارتانیان، تراحل [1] دانشیار، دانشکده جغرافیا و زمین‌شناسی، دانشگاه دولتی ایروان، ارمنستان
 • والینگ، دسموند [1] استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه اکستر، اکستر، انگلستان
 • وفاخواه، مهدی [1] گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • وقارفرد، حسن [1] دانشیار، هسته پژوهشی آب و محیط‌زیست، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
 • وهابی، محمدرضا [1] دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

ه

 • هاشمی، سیدرضا [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشکده ی کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • همدمی، قاسم [1] کارشناس‌ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ی

 • یاراحمدی، جمشید [1] عضوء هیات علمی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 • یزدانی، محمدرضا [1] دانشیار گروه بیابا ن زدایی، دانشکده ی کویرشناسی، دانشگاه سمنان
 • یگانه، حسن [1] استادیار، دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • یگانه، حسن [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • یگانه، حسن [1] استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • یوسفی، عبدالحسین [1] دانشجوی دکترای آب‌‌ و هواشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • یوسفی، مسعود [1] کارشناس ارشد سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
 • یوسفی مبرهن، ابراهیم [1] استادیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران
 • یونسی، محبوبه [1] گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان