بررسی تغییرات کاربری اراضی هور منصوریه و ارتباط آن با رخداد خشکسالی و گردو غبار در کلان شهر اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات بیابان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ، تهران، ایران.

2 پژوهشگر موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات بیابان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

هورها به‌عنوان بخشی از اکوسیستم مناطق نیمه‌خشک و خشک در مواقع سیلابی پر از سیلاب و در مواقع خشکسالی به منابع تولید ریزگرد تبدیل و این امر مدیریت آنها را دشوار می‌کند. ه‌منظور پایش میزان تغییرات پوشش آب، گیاه و اراضی بدون پوشش یا خشک شده هور منصوریه واقع در جنوب کانون مولد گردو غبار در جنوب شرق اهواز ابتدا اقدام به تعیین محدوده هور در پرآب‌ترین شرایط آن شد. از داده‌های ماهواره‌ای لندست TM و ETM+ و OLI سال‌های 1988 تا 2017 استفاده شد. سه مرحله پیش پردازش، پردازش و پس‌پردازش بر روی تصاویر انجام و از طبقه‌بندی نظارت شده به روش ماشین بردار پشتیبان (SVM ) استفاده و تصاویر در سه کلاس آب، پوشش گیاهی و بدون پوشش یا خاک طبقه‌بندی شد. به منظور ارزیابی دقت طبقه‌بندی تصاویر طبقه‌بندی شده دو شاخص، دقت کلی و کاپا محاسبه شد. مساحت هر کدام از طبقات در محیط GIS پهنه‌بندی و به درصد محاسبه شد. حوضه آبریز منتهی به هور منصوریه مشخص، شبکه بارش آن تهیه و میانگین بارش آن محاسبه شد. رخداد خشکسالی و شدت آن بر اساس شاخص بارش استاندارد (SPI) محاسبه و ارتباط آن با تغییرات سطح خشکیده هور برررسی شد. همبستگی بین مساحت خشک شده هور منصوره و شاخص SPI 7/.- و ضریب تعیین R2 آن تقریبا 6/0 است که تغییرات سطح خشکیده هور را به عنوان متغییر وابسته به متغییر مستقل رخداد خشکسالی تا 60 درصد تبیین می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of land use changes IN Wetland Mansouriyeh and its relation with the occurrence of drought and dust Ahwaz metropolis

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Dargahian 1
  • Sara Teimori 2
  • Sakineh Lotfinasbasl 1
  • samaneh Razavizadeh 3
1 Desert Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization
2 Desert Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands
3 Desert Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands,
چکیده [English]

.In the present study, in order to monitor changes in land use Wetland Mansouriyah located in the south of the center generating dust Ahvaz South East, First, the Wetland range was determined in its most watery conditions. Landsat TM and ETM + and OLI satellite images were used in the years 1988 to 2017 in June. Three stages of preprocessing, processing, and post-processing on images are carried out and to categorization use of Supervised vector machine (SVM). The images were classified into three classes of water, vegetation, and no cover or soil In order to evaluate the classification accuracy of classified images, two indicators, total accuracy and kappa were calculated. The area of each of the classes was zoning in the GIS environment and was calculated as percentage. The watershed boundary was determined to Wetland Mansouriyeh, The rainfall grid was prepared and the average rainfall was calculated. Drought incidence and its severity were calculated based on the standard rainfall index (SPI) and its correlation with changes in dry Wetland levels was investigated. The results showed that with 95% confidence, the correlation between Wetland Mansouriyah Dry area and SPI index was -0.7 and the coefficient of determination of (R2) was approximately 0.6. Which changes the Wetland Mansouriyah Dry area as dependent variable, to the independent variable of the occurrence of drought, Explains up to 60%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wetland Mansouriyeh
  • Land use change
  • Coefficient of determination, source of dust

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398
  • تاریخ دریافت: 13 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 12 شهریور 1398