بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده ازرویکرد ترکیبی منطق بول، فازی و زمین آمار (مطالعه موردی: دشت ورامین)

10.22092/wmej.2016.113504

چکیده

با توجه به رشد روز افزون جمعیت و کمبود منابع آب سطحی به خصوص در مناطق خشک و نیمه‌خشک و نیاز مبرم به تأمین آب باکیفیت مناسب جهت شرب و مصارف دیگر توجه به کیفیت منابع آب زیرزمینی دو چندان خواهد شد. در این پژوهش خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب زیرزمینی دشت ورامین با تاکید بر مصارف آشامیدنی مورد مطالعه قرار گرفت و در این راستا از سه پارامتر TH، TDS و EC به عنوان عوامل محدود کننده جهت مصارف شرب استفاده شد. توزیع مکانی این سه پارامتر جهت تهیه تغییرات نقشه پهنه­بندی کیفیت آب زیرزمینی در یک دوره پنج ساله با استفاده از روش‌های میان­یابی به کمک ترکیب منطق بولن و فازی مورد بررسی قرار گرفت. روش‌های میان­یابی مورد استفاده در این مطالعه شامل روش‌های زمین آماری و روش‌های معین می‌باشد که به کمک آنالیز واریوگرافی و ارزیابی صحت نتایج بر اساس کمترین RMSE برای فرآیند مکان‌یابی آلاینده‌ها استفاده شدند. نتایج نشان داد که روش عکس فاصله در میان­یابی پارامتر TDS و EC نسبت به روش‌های زمین آماری برتری دارند. هم­چنین در برآورد پارامتر TH روش زمین آماری کوکریجینگ با استفاده از پارامتر کمکی Cl- بیشترین دقت را داشته است. نقشه‌های پهنه­بندی کیفی آب زیرزمینی تهیه شده از ترکیب منطق بولن و فازی نشان داد که نواحی غرب و جنوب غرب دشت بر اساس استاندارد آب آشامیدنی ایران، از لحاظ شرب نامطلوب است که بیش­ترین دلیل آن وجود پهنه‌های رسی نمکی با سولفات سدیم در این مناطق و ضخامت کم آبخوان در این قسمت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of temporal and spatial changes of groundwater quality using hybrid Boolean, Fuzzy and Geostatistical, Case study: Varamin plain

چکیده [English]

Abstract
Depending on population growth and shortages of surface water, especially in arid and semi-arid regions And the urgent need to provide appropriate quality of water for drinking and other purposes according to the quality groundwater resources will be doubled. In this study, physicochemical properties, with emphasis on the use of drinking water in the Varamin plain was studied, and three parameters, TH, TDS, and EC as limiting parameters for drinking water was used. also spatial distribution of this these three parameters to prepare changes of zoning map of ground water quality in a five-years period by Using interpolation methods combined with fuzzy logic and Boolean was investigated. Interpolation methods used in this study contains geostatistical and defines methods that with variogram analysis and evaluation of results accuracy, according to least RMSE for location of contaminants were used. Results showed that the inverse distance weighted method to interpolation of TDS and EC parameters was more appropriate than Geostatistical Kriging method by using CL had the most accuracy. Groundwater quality zoning maps prepared by combining Boolean logic and fuzzy indicated west and south west maps, based on drinking waters, standard of Iran, the ground water is undesirable, Because it contains sodium sulfate salt clay zones in the area and thickness of the aquifer in this area is low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • Varamin plain
  • Boolean
  • fuzzy
  • Geostatistical