رابطه تولید علوفه ‏Artemisia sieberi‏ با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ‌در منطقه خاش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2015.107453

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق شناسایی تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک خاک بر روی رشد و تولید علوفه Artemisia sieberi می‌باشد. برای اجرای این پژوهش در 4 منطقه با فاصله‌های حدود 20-10 کیلومتری از یکدیگر قطعات یک هکتاری انتخاب و اطراف آنها حصارکشی شد. به منظور تعیین خصوصیات خاک محل اجرای طرحpH  (واکنش خاک)، CaCo3 (کربنات کلسیم)، ESP (درصد سدیم تبادلی)،  EC (هدایت الکتریکی)، C (کربن آلی) P (فسفر)، K (پتاسیم) و Ca (کلسیم) نمونه هایی از اعماق 45-0 و 80 - 45 سانتیمتر با چهار تکرار برداشت و مورد آنالیز  قرا گرفت. بارانسنج‌هایی جهت اندازه گیری بارانهای روزانه در اطراف هر یک از محدوده‌های مورد پژوهش مستقر شد. سطح و تعداد پلات‌های نمونه‌برداری با توجه به نوع گونه و تغییرات پوشش گیاهی تعیین گردید. در هر واحد پژوهشی  4 ترانسکت 50 متر انداخته و در فاصله هر10 متر و یک پلات 1×1 انداخته شد و همزمان با فصل رشد در خرداد ماه درصد پوشش تاجی، ارتفاع گیاه، قطر تاج، تراکم گونه‌ها، درصد خاک لخت، درصد سنگ و سنگریزه تعداد پایه‌های خشک شده، تعداد جوانه‌ها از سال 1382-1376 مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. برای تعیین ضریب رگرسیون داده‌ها وارد نرم افزار SPSS گردید و با دستور regression مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار MSTATC محاسبه گردید. متوسط تولید علوفه سالانه هر یک از مناطق پادگان خاش، دشت آبخوان، دو راهی کوشه و اسکل آباد در طول دوره تحقیق (1382-1376) به‌ترتیب برابر 8/172، 3/92، 1/67 و 5/97 کیلوگرم در هکتار برآورد شد. بررسی ضریب همبستگی متغیرها نشان داد که مقدار تولید علوفه با پتاسیم (886/0 =r، 073/0=P)، درصد شن (728/0 =r، 230/0=P) ضریب همبستگی قوی داشته، اما رابطه معنی‌داری ندارد. ولی با فسفر (993/0 =r، 001/0=P) و کربن (928/0 =r، 039/0=P) ضریب همبستگی بالایی دارد، علاوه بر آن اثر معنی داری نیز بر روی تولید علوفه دارند. محاسبه ضریب رگرسیون نشان داد که میزان تولید علوفه در منطقه پادگان خاش، دشت آبخوان، دوراهی کوشه و اسکل‌آباد به ترتیب تحت تاثیر کلسیم، شن، فسفر و درصد سدیم تبادلی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Artemisia sieberi forage production with physical -chemical soils ‎characteristics in Kash region‎

چکیده [English]

The study was located in Dasht Abkan, Padagan Kash, Dorahi Kosheh and Scale Abad regions of the Kash city. For this research selected and made fence a plot land (1 hectare) in each region. Two soil samples were collected from layers (0-45 and >45 centimeter depth) of each position, and analyzed for pH, EC, ESP, CaCo3, carbon organic, potassium, phosphor and calcium characteristics. Range-gauge has been put at each position for measure rain daily. We put 4 transect and each 10m establishment 1×1m plat.   The parameters measured such as canopy, high of plant, diameter of plant, stem density, soil bare percentage, stone cover percentage, number dry species and number planting. To estimate of regression coefficient and Correlate coefficient data were analyzed by SPSS and MSTATC program, respectively. The result shows that annul average forage product (1996 -2003) in mention area were 172.8, 92.3, 67.1and 97.5 Kg/ha, respectively. In addition, the result shows that the between forage product and variances of soil have been high correlation index with K (P=0.073, R=886) and sand (P=0.230, R=0.728) percentage, Moreover have high correlation index with C (P=0.039, R=928) and P (P=0.001, R=993) and t have significant relation with it. In addition, the regression coefficient shows that the calcium, sand and ESP in forage product has effects in, Padagan Kash, Dasht Abkan, Dorahi Kosheh and Scale Abad regions, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drought
  • microclimate
  • rainfall
  • Vegetation cover
  • Artemisia
  • Organic mater
  • correlation index