تعیین ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی مورد چرای گوسفند نژاد شال با استفاده از روش زمان سنجی در سایت پلور استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2015.107083

چکیده

تعیین ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی عامل مهمی در ارزیابی تناسب مرتع با نوع دام می‌باشد.  مطلوبیت گیاهان علوفه ای   برای دام در تعیین  وضعیت،  ظرفیت  و مدیریت علمی مرتع مورد  استفاده  قرار می‌گیرد. از این رو توجه به ارزش رجحانی گونه های موجود در یک منطقه از نکات کلیدی است که می تواند موفقیت مدیریت در دستیابی به اهدافش را تضمین نماید. برای این منظور در این بررسی ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی به  روش زمان سنجی  برای  گوسفند در مراتع پلور در استان مازندران  در سالهای 1389-1386  تعیین گردید. روش کار به این  صورت بود که  که طی 4 سال در ماههای تیر ، مرداد و شهریور و در هر ماه یک روز در دو زمان و هر زمان حدود 20 دقیقه از چرای گوسفند روی گونه‌های مورد چرا، فیلم تهیه و پس از انتقال فیلم به کامپیوتر، زمان چرای هر گونه مشخص گردید. همچنین تعداد دفعات استفاده از گونه‌ها، مدت زمان استفاده از هر گونه و زمان بدون چرا در ماههای مذکور برای هر دام مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مربوط به ارزش رجحانی گونه‏‌های گیاهی و ترجیح غذایی دام که با استفاده از روش زمان سنجی مورد مطالعه قرار گرفته بود  نشان داد که بین گونه‌های مختلف از نظر مدت زمان چرا در سطح یک درصد اختلاف معنی دار وجود دارد. همچنین بین گونه‌های مختلف در ماههای فصل چرا  از نظر مدت زمان چرا  در سطح 5 درصد اختلاف معنی‌دار وجود دارد. گروه‌بندی میانگین زمان چرای گونه‌های مختلف نشان می دهد که بیشترین مدت زمان چرا مربوط به گونه های  Elymus hispidus var hispidus و Bromus tomentellus   و کمترین مدت زمان چرا مربوط به گونه‌های  Verbascum thapsus  و  Geobelia alopecuroides  می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Preference value of Rangeland Species of Polour by Shal race sheep using timing method

چکیده [English]

Determination of preference value of plant species which grazed is an important factor in evaluating the appropriateness of rangeland with livestock. Desirability of forage plants for livestock and wild animals is This desirability in determination of range condition, range capacity and scientific management of rangelands is used. Thus attention to the preference value of plant species in a region is a key factor which can guarantee the success of management in achieving its goals. Therefore the preference value of plant species by timing method for sheep was determined in Polour  in Mazandaran province. Method was this form That within 4 years and  3 months (July, August and September) and two times in one day each month and each time about 20 minutes from of grazing cattle was shot and then  transfer film to Computer , Grazing time  of plant species was determined. The results showed in 1% level There is significant differences Between different species in terms of duration and Percent of the time grazed. Also results showed average grouping Percent of the time grazing which threr are 4 groups . thr highest of present of the time grazing related to Elymus hispidus var hispidus  and lowest of present of the time grazing related to Asperula odorata.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prefernce value
  • Sheep
  • Polour
  • Timing
  • Grazing time