برآورد ارزش اقتصادی کارکرد علوفه تولیدی مراتع حوزه آبخیز تهم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2015.107049

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین ارزش کارکرد تولید علوفه با استفاده از روش قیمت‌گذاری کیفی (هدونیک) در مراتع حوزه آبخیز تهم انجام شد. بدین منظور پس از برآورد تولید سالانه گیاهی در سطح  تیپ‌های مرتعی با روش قطع وتوزین، برای تعیین میزان علوفه قابل برداشت، میزان حد مجاز بهره‌برداری از علوفه و ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی برآورد شد. برای تعیین ارزش رجحانی و حد بهره‌برداری مجاز گونه‌های گیاهی از داده‌های طرح ملی علوفه قابل برداشت در مراتع نمونه پنج منطقه رویشی ایران (2012) و روش ارائه شده توسط Arzani (2008) استفاده شده است. در نهایت برای برآورد قیمت علوفه تولیدی مرتع، از روش قیمت‌گذاری هدونیک استفاده شد. پس از تعیین قیمت علوفه مراتع، ارزش اقتصادی علوفه قابل برداشت محاسبه گردید. با توجه به نتایج بدست آمده، میزان کل علوفه قابل برداشت مراتع منطقه معادل 1452 تن در سال برآورد شد. در این پژوهش، میزان میانگین TDN برآوردی برای گونه‌های مرتعی منطقه 47/0 درصد در کیلوگرم برآورد شد. ضمناً قیمت هرکیلوگرم علوفه در منطقه، 4120 ریال محاسبه شد. براین اساس با توجه به تعیین قیمت هر کیلوگرم علوفه قابل استفاده تولیدی و تعیین میزان کل علوفه قابل استفاده در مراتع منطقه، میزان ارزش اقتصادی کارکرد علوفه مراتع برابر با 9/11958 میلیون ریال در سال برآورد شد و میزان ارزش اقتصادی هر هکتار از مراتع منطقه به طور متوسط 7/86 هزار ریال تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of economic value of the forages production function in Taham watershed basin

چکیده [English]

This research was carried out  to determine the value of forage production function using the pricing method of qualitative (Hedonic) in rangeland watershed basin of Taham. For this purpose, after estimating the annual production of forage in rangeland areas using cutting and weighting methods, the amount of allowable limit and the preference value of forges were estimated. In order to determine the amount of harvestable forage, the study tried to estimate the amount of allowable limit and the preference value of gorges using national plan data of harvestable forage in five sample regions of forages in Iran (2012) and the method presented by Arzani (2008). Finally the hedonic pricing method was used  in order to estimate the price of forages produced. After determining the price of harvestable forages was calculated, the total amount of harvestable forages of the region was estimated to be 1452 tons per year. In this study, the average estimated TDN for the forage land was 0.47 percent per Kilogram. Meanwhile, the price of forages in the region was calculated to be 4120 Rials per Kilogram. On the basis of these findings, considering the determination of the price per Kilogram of usable forage and the determination of total amount of usable forage in the forage land of the region, the economic value of forage land was estimated to be 11958.9 million Rials per year and the economic value per hector of the forages of the region was determined  to be 86.7 thousands Rials on an average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TDN
  • Economic Valuation
  • Preference value
  • Hedonic price method
  • Taham rangeland