دوره و شماره: دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی 124، پاییز 1398، صفحه 1-105 
7. توسعه مدل چندهدفی خطی تخصیص بهینه آب بر اساس چهار قاعده ورشکستگی و حل آن با رویکرد سازش فازی

صفحه 95-106

علیرضا نفرزادگان؛ حسن وقارفرد؛ محمد رضا نیکو؛ احمد نوحه گر


8. مقایسه روش‌های مختلف برآوردکردن روان‌آب سطحی ماهانه مبتنی بر شماره‌ی منحنی ماهانه

صفحه 78-94

زهرا پریسای؛ واحدبردی شیخ؛ عبدالرضا بهره مند؛ کمکی چوقی‌بایرام؛ خدایار عبدالهی