دوره و شماره: دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی 124، پاییز 1398، صفحه 1-110 
7. مقایسه روش‌های مختلف برآوردکردن روان‌آب سطحی ماهانه مبتنی بر شماره‌ی منحنی ماهانه

صفحه 78-94

زهرا پریسای؛ واحدبردی شیخ؛ عبدالرضا بهره مند؛ کمکی چوقی‌بایرام؛ خدایار عبدالهی