دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-113