دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 103، تابستان 1393، صفحه 1-200 
6. بررسی هیدروگراف سیل با استفاده از مدل شبیه‌سازی بارش-رواناب در حوزه آبخیز ایوان

صفحه 52-60

مریم مرادنژادی؛ کامران کریمی؛ سارا نخعی‎نژادفرد؛ حسن خسروی؛ مقداد جورغلامی


13. مقایسه عناصر مهم در لاشبرگ و اندام هوایی دو گونه مرتعی منطقه شازند اراک

صفحه 123-130

زینب نوری‌کیا؛ محمد علی زارع چاهوکی؛ اکبر فخیره؛ علی حیدری صادق


14. بررسی و تعیین مناسب‌ترین شاخص‌های فرسایندگی باران در استان کرمانشاه

صفحه 131-137

یحیی پرویزی؛ داود نیک‌کامی؛ محمد قیطوری‏؛ همایون حصادی‏


18. رابطه تولید سالانه علوفه با نوسانات بارندگی و دما در مراتع مناطق خشک

صفحه 165-174

جلال عبداللهی؛ حسین ارزانی؛ حسین نادری؛ محمد رضا میرجلیلی