برآورد ارزش کاهش آلودگی محیط‌ زیستی رودخانه ی بشار، یاسوج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

2 استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران

4 استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور

5 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد

چکیده

ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی و الگوهای پرداخت برای بهره‌مندی از  آن‌ها می‌تواند به کاهش تخریب محیط زیست و پیامدهای آن کمک کنند.برای براورد ارزش کاهش آلودگی رود بشار یاسوج از روش ارزش‌گذاری مشروط استفاده شد. برای اندازه­گیری میزان تمایل‌به‌پرداخت افراد از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد، و سنجه‌های مدل‌ها براساس روش بیش‌ترین راست‌نمایی ، برآورد شدند. تعداد 388 پرسشنامه به‌روش نمونه­گیری تصادفی در شهر یاسوج جمع­آوری شد. نتایج نشان داد که 229 نفر از پاسخ ­دهندگان (حدود 60/7%) حاضر اند برای کاهش آلودگی رودخانه بشار مبلغی بپردازند. نتایج تخمین مدل­ لاجیت نشان داد که ضریب متغیرهای توانایی مالی، اطلاعات در پرسشنامه، جنسیت، درآمد خانوار، استفاده از رود برای تفریح و پیشنهاد در تراز 5%، و متغیر مسئولیت‌پذیری در تراز احتمال یک‌درصد معنی‌دار است. متوسط تمایل به پرداخت ماهانه‌ی هر خانواده برای کاهش آلودگی این رودخانه براساس مدل لاجیت، 61819 ریال در ماه است و ارزش ماهانه‌ی کاهش آلودگی رودخانه بشار 2493/16 میلیون ریال برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Subjective Value of Decreasing the Environmental Pollution of the Beshar River, Yasuj

نویسندگان [English]

  • Enayatallah Najibzadeh 1
  • Hassan Yeganeh 2
  • Esfandiar Jahantab 3
  • Rezvan Karami Borzabad 4
  • Essa Asadi 5
1 Assistant professor, Economy department, Payam Noor University
2 Assistant Professor, Agricultural Sciences and Natural Resources University, Gorgan, Iran
3 Assistant professor, Department of range and Watershed Management, Faculty of Agricultural sciences, Fasa University, Fasa, Iran
4 Assistant professor, agriculture department, Payam Noor University
5 Research Division of Agriculture economic, Kohgiluyeh and Boyerahmad Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Yasooj, Iran
چکیده [English]

Economic valuation of natural resources and patterns of payments for ecosystem services may help reduce environmental degradation and its consequences. The aim of this research was to estimate the value of decreasing environmental pollution in the Beshar River using conditional valuation method. The Logistic regression model was used to measure the willingness to pay of the individuals. The model's parameters were estimated based on the maximum likelihood method. The number of individuals who had been selected randomly in the city of yasuj and filled the questionnaires was 388. Results showed that 229 individuals (about 60.7%) were willingness to pay a fee to reduce the environmental pollution of the river. Also, the results of estimating Logit model indicated that the coefficient of variables of financial ability, being well-informed about the items in the questionnaire, gender, household income, the recreational activities in the river, and bid were significant at the 0.05 level, the responsibility variable was significant at the 0.01 level. The willingness to pay of each household for reducing the environmental pollution of the river according to the Logit model was 61819 Rls per month, and the monthly value of the pollution reduction in the Beshar River was estimated at 2493.16 million Rls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional valuation and Bid
  • discrete models
  • willingness to pay

Aghapour Sabaghi M. Masihi S. 2012. Environmental valuation of Karun River Comparison of Logit and Hackman Patterns, First National Conference on Sustainable Agriculture and Environment Sustainable Development, Hamedan, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Fars Foundation for Environmentalists. 15 p. (In Persian).

Aminzadeh F. Hashemi Bonab S. 2015. Estimation of the value of pollution reduction in the Zarrineh River of Saqez using a conditional valuation method (CVM) with a one-dimensional dual choice by nonparametric method and comparing it with parametric method, Fifth Agricultural and Sustainable Natural Resources Conference. 14 p. (In Persian).

Amirnejad H. Ataeei Selot K. 2011. Economical evaluation of Environmental resources, Avaaye Masih, 432 P. (In Persian).

Amirnejad H. Khalilian S. Assareh MH. 2006. Estimating the existence value of north forests of Iran by using a contingent valuation method. Ecological Economics. 58 (4): 665–675.

Amirnejad H. Rafieei H. Etefaghi M. 2010. Estimation Preservation Value of Environmental resources (Case Study: Miankaleh International Wetland), Journal of Environmental Studies. 36 (53): 89–98. (In Persian)

Amirnejad H. Rafieei H. 2011. Investigating and Determining the Factors Affecting on the Desire to Pay Small Industries to Reduce Environmental Pollution (Case Study: Sari). Journal of Environmental Science and Technology. 13 (3): 49–60. (In Persian).

Atash Soda Z. Farghani Tehrani G. Jafari H. 2013. Investigation of copper and zinc contamination in Beshar river water and factors affecting their concentration, The first symposium on land use in Iran, Damghan, Damghan University. 7 p. (In Persian).

Bateman IJ. Carson RT. Day B. Hanemann M. Hanley N. Hett T. Jones-Lee M. Loomes G. Mourato S. Özdemiroglu E. Pearce DW. Sugden R. Swanson J. 2002. Economic valuation with stated preference techniques. Edward Elgar Pub.,Cheltenham, UK. Northampton, MA, USA.

Behjati T. Mortazavi A. Abdullahi B. 2010. Estimating the clean air value and determining the factors affecting the desire of paying residents of Tehran, Journal of Economic Research. 10 (4): 19–40. (In Persian).

Carson  RT. Wright  J. Alberini A. Carson N. Flores N. 1996.  A Bibliography of Contingent Valuation Studies and Papers. La Jolla CA: Natural Resource Damage Assessment.

Cochran WG. 1977. Sampling techniques.3nd edition, Wiley and Sons, USA. 428 p.

Fattahi A. Fath Zadeh AS. 2012. Preservation value assessment of watersheds using contingent valuation method (case study: Gomishan wetland). Journal of Science and Engineering of Watershed Management of Iran. 5 (17): 52– 47. (In Persian).

Forester B. 1989. Valuing outdoor recreationalّ activity: a methodological survey, journal of Leisure Research. 21(2): pp. 185–197.

Ghorbai  M. Firozzare A. 2008. Introduction to valuation of environment. Ferdowsi University of Mashhad Press, Iran. 216 p. (In Persian).

Haneman WM. 1994. Valuing environment through contingent valuation, Journal of Economic Perspectives. 8 (4):19–43.

Hasanlou S. Khalilian P. Amirnejad H. 2012. Study of economic methods of control and reduction of environmental pollution. : First International Conference on Cement, Energy and Environment. 10 p. (In Persian)

Hashemi Bnab P. Rafiee H. 2012. The value of reducing the environmental pollution of the Aji Chai River from the Tabriz citizens. Agricultural Economics. 6 (4): 75–90. (In Persian).

Hosseini SP. Shrazai Gh. Naimifar A. 2010. Evaluation of the benefits of reducing nitrate pollution in consumer wastes by conditional valuation method (Case study: Smithers in Gilan villages). Iranian Journal of Agricultural Economics and Research Quarterly. 41 (2): 21–27. (In Persian).

Judge G. Hill C. Griffiths W. Lee T. Luttkepol H. 1982. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. New York: Wiley.

Khorshiddoust AM. 2005. Contingent valuation in estimating the willingness to pay for environmental conservation in Tabriz, Iran. Environmental Studies. 30 (36):12–21

Lee C. Han S. 2002. Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent valuation method. Tourism Management. 23 (5): 531–540.

Maddala GS. 1991. Introduction to econometrics. 2nd Edition. Macmillan. New York.USA.

Managing Director of Kohgiluyeh and Boyerahmad of Water and Waste water Company. of Kohgiluyeh and Boyerahmad Province,  September 2017, Mehr News Agency. (In Persian).

Miller JD. Lindsay BE. 1993. Willingness to pay for a state gypsy moth control program in New Hampshire: A contingent valuation case study. Journal of Economic Entomology. 86 (3): 828–837.

Minab P. Rezaei MR. 2014.  Investigating the concentration of lead metal in river sediments using geochemical accumulation index and contamination factor (Case Study: Beshar Yasouj River). The First International Conference on New Findings in Agricultural Sciences, Natural Resources and Environment. Tehran, Association for the Promotion of Science and Technology Fundamental. (In Persian).

Mitchell RC. Carson RT. 1989. Using surveys to value public goods: The contingent valuation method. Washington, DC. Resources for the Future. 488 pp.

Molaee M. Yazdani S. Sharzahi Gh. Caparros G. 2009. Estimation of conservation value of Arasbaran forest ecosystem using conditional valuation method (case study: Arasbaran forest ecosystem). Economic Research. 3(2): 37–64. (In Persian).

Mosavi SA. 2011. Apt management of lands by designing a planning support system based on economic values of ecosystem functions (Case Study: Mid-Taleghan sub-basin). PhD thesis of Tehran University. 318 p. (In Persian).

Nakhaee N. Mortazavi SA. Amirnezhad H. Navazi MA. 2010. Estimation of the preservation value of the forest park using contingent valuation method, Agricultural Economics. 4 (1): 171–189. (In Persion).

Salami H. Rafiee H. 2011. Estimation of Preservation Value of Anzali International Wetland Based on Deontological Point view, Journal of natural environment. 64(2): 81–100. (In Persian).

Sinden JA. King DA. 1990. Articles and notes adoption of soil conservation measures in ManillaShire, New South Wales. Review Marketing and Agricultural Economics. 58 (2–3): 179–192.

Statistical Center of Iran. 2015. general Population and Housing Census, Kohgiluyeh and Boyerahmad province. (http://www.amar.org.ir). (In Persian).