یادداشت سردبیر

نویسنده

استاد بازنشسته‌ی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده

چنانچه بر گروهی از دانشمندان و دوستداران آبخیزداری پوشیده نیست، افتخار انتشار نشریه ی علمی- پژوهشی «پژوهش های آبخیزداری »، با پیشنهاد سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی، و موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری، از تاریخ 22 آبان 1396 نصیب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس شده است. نخستین وظیفه ی این مرکز، به روز رساندن انتشار 3 شماره ی عقب افتاده بوده که به انجام رسیده است. پس از انتشار شماره ی پاییز 1396 ، اکنون شماره ی زمستان 1396 در اختیار شما قرار دارد. امید می رود که با به روزشدن انتشار «پژوهش های آبخیزداری »، تاریخ انتشار مقاله ها پیش از زمان بررسی آن ها نباشد!
دکتر سید آهنگ کوثر

عنوان مقاله [English]

Editor's note

نویسنده [English]

  • Seyed Ahangh Kowsar
Emeritus Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center