یادداشت سردبیر

نویسنده

سردبیر نشریه پژوهش های آبخیزداری

چکیده

چنانچه بر گروهی از دانشمندان و دوستداران آبخیزداری پوشیده نیست، افتخار انتشار نشریه ی علمی-پژوهشی پژوهش های آبخیزداری، با پیشنهاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، و موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری، از تاریخ 22 آبان 1396 نصیب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس شده است. در فاصله ی این تغییر، نشریه از انتشار 3 شماره بازماند، بنابراین نخستین وظیفه ی این مرکز، به روز رساندن انتشار شماره های عقب افتاده بود. از همین رو، برخی از مقاله ها که پس از این تاریخ به دست ما رسید، در شماره ای چاپ شده است که مربوط به پیش از آن است. هم اکنون چاپ شماره های عقب افتاده به انجام رسیده است. امید م یرود که با به روزشدن انتشار پژوهش های آبخیزداری، تاریخ انتشار مقاله ها پیش از زمان بررسی آنها نباشد!

عنوان مقاله [English]

Editor's note

نویسنده [English]

  • Seyed Ahangh Kowsar
Editor-in-Chief