شبیه‌سازی سیلاب شهری بیرجند با استفاده از مدل HEC-RAS و ARC-GIS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2016.112239

چکیده

توسعه مناطق مسکونی و شهری در حاشیه رودخانه­ها، تغییر کاربری اراضی زراعی به اراضی مسکونی باعث می­گردد که رفتار هیدرولوژیکی حوضه­های آبخیز شهری نسبت به حوضه­های طبیعی، غیرعادی و نامنظم باشد. در این تحقیق رفتار سیلاب درون­شهری بیرجند واقع در حوضه شاهرود مطالعه گردید. حوضه شاهرود در سال­های اخیر تغییر کاربری­های زیاد غیر کارشناسی داشته است. در این راستا در ابتدا با توجه به تصاویر ماهواره­ای، کاربری اراضی و بازدیدهای میدانی شماره منحنی رواناب مدل SCS تعیین گردید. در ادامه پس از برداشت مشخصات هندسی رودخانه اصلی و سازه­های هیدرولیکی آن نظیر پل­ها، با استفاده از مدل HEC-HMS دبی سیلاب حوضه شبیه­سازی گردید. نتایج حاصل از شبیه­سازی نشان می­دهد که دوره بازگشت­های 25 و 100 سال به ترتیب منجر به وقوع دبی­های اوج سیلاب به میزان 63/207 و 56/463 متر مکعب بر ثانیه می­شوند. نتایج شبیه­سازی سیلاب با دوره بازگشت 25 ساله نشان می­دهد که این سیلاب ماکزیمم جریانی است که مقاطع و سازه­های هیدرولیکی رودخانه، قادر به عبور آن می­باشند، بنابراین در راستای کاهش خطرات ناشی از سیلاب در شهر بیرجند، توجه بیشتر به افزایش پتانسیل عبور سیلاب رودخانه ضروری می­‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of BirjandUrban FloodUsing HEC-RAS and ARC-GIS

چکیده [English]

Residential and urban development in margins of rivers and floodplains have Changed rangeland and agricultural land toresidential and industrial land then the hydrological behavior of watershed has been unusual. In this study, the behavior of urban flood of Birjand in the shahroud watershed was studied. The shahroud watershed has hada lot ofnon-expert land use change in recent years. In this way initially runoff curve number of SCS model was determined using satellite images, land use and field visits. In the continue, flood discharge was simulated using HEC-HMS model after surveying geometrical characteristics of the main river and its hydraulical structures such as bridges. The results of the simulation show that 25 and 100-year return period leading to the occurrence of peak flood discharge amount of 207.63 and 463.56 cubic meter per second respectively.Results of the simulated flood with a return period of 25 years show that this flood is maximum flow that cross sections and hydraulical structures of the river are able to cross, So in order to reduce the risks of flooding in the city of Birjand more attention to the increased potential for flood passing is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satellite images
  • Floodplain Determination
  • curve number
  • HEC-HMS
  • Shahroud Watershed