بررسی تغییرات میزان تولید و مصرف گونه‌های(Festuca ovina, Bromus tomentellus, Agropyrun trichophorum) در سال‌ها و ماه‌های مختلف فصل چرا (مطالعه موردی: مراتع بادامستان زنجان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2016.109747

چکیده

بدون شناخت خصوصیات تولیدی گیاهان و مقدار مصرف علوفه یک مرتع در طول دوره چرا، برنامه‏ریزی و مدیریت صحیح مرتع و دام مقدور نمی‏باشد. لذا در این تحقیق میزان تغییرات تولید و مصرف چند گونه‌ گندمی مهم در مراتع نیمه استپی بادامستان زنجان مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در 4 سال انجام گرفت و هر ساله تعداد 30 پایه  متوسط در داخل قرق و 30 پایه یکسان در خارج قرق از گونه های Agropyrun trichophorum، Festuca ovina  و Bromus tomentellus به منظور بررسی تغییرات تولید و مصرف انتخاب شد. در هر ماه از فصل چرا، تولید و مصرف علوفه تعداد 5 پایه از هر یک از گونه های مورد بررسی برداشت و به تفکیک در پاکت‌های جداگانه به آزمایشگاه منتقل و پس از خشک شدن در هوای آزاد، اختلاف وزن علوفه خشک در داخل و خارج قرق، مبنای محاسبات علوفه تولید شده و مصرف شده در سایت قرار گرفت. داده‌های حاصل از سال 1386 تا سال 1389 مورد تجزیه واریانس مرکب در قالب طرح کاملا تصادفی قرار گرفت. نتایج آنالیز واریانس گونه‌های مورد مطالعه نشان داد که اختلاف معنی‌داری در سطح 1% در بین سال‌ها و ماه‌های آماربرداری هم از نظر میزان علوفه تولیدی و هم از نظر میزان مصرف گونه‌ها وجود دارد. همچنین درصد مصرف گونه‌ها نسبت به هم و زمان اوج مصرف گونه‌ها دربین ماه‌های مورد بهره‌برداری نیز متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the production and consumption changes of species (Festuca ovina, Bromus tomentellus and Agropyrun trichophorum) in different years and months (Badamstan rangelands-Zanjan)

چکیده [English]

Without knowing the characteristics and amount of forage plants in a rangeland during the grazing period, planning and management, and livestock grazing is not possible. So changes the production and consumption of important grasses was measured in the semi-steppe rangelands of Badamstan area. Every year the same number in the enclosure stand 30 and stand 30 outside the enclosure of the same species Agropyrun trichophorum -Festuca ovina-Bromus tomentellus Was chosen to investigate changes in production and consumption. In each month of the season forage production and consumption, 5 Base of each species harvested and transported to the laboratory separation in separate envelopes after air drying, dry weight difference inside and outside the enclosure, the calculation of forage produced and consumed at the site was. Data from 1386 to 1389 (for four years), the combined analysis of variance was used in a completely randomized design. Analysis of Variance results showed that the studied species the  significant differences between years and months inventory is considered in terms of forage production and consumption of the species there. The Consumption compared to the same species and time to peak strain It was also different between the months of operation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • grasses
  • Rangeland production
  • Grazing reason
  • Enclosure and Utilization