ارزیابی‎ ‎کیفی‎ ‎پتانسیل‎ ‎خصوصیات‎ ‎سطحی‎ ‎خاک در مراتع بزداغی بجنورد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2015.108580

چکیده

در این تحقیق ویژگی‌های ساختاری و عملکردی لکه‌های اکولوژیک مرتع بزداغی در استان خراسان شمالی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای ارزیابی این ویژگی‌ها، از مجموعه‌ای از شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و ساده روش تجزیه و تحلیل عملکرد اکوسیستم استفاده شد. در ابتدا با تلفیق نقشه‌های زمین شناسی، شیب و ارتفاع، واحدکاری همگن تهیه گردید. اندازه طول و عرض قطعات اکولوژیک و پارامترهای یازده گانه سطح خاک بر روی سه ترانسکت 50 متری در امتداد شیب هفت واحدکاری ثبت گردید. این یازده عامل بر حسب خصوصیات ذاتی به سه مشخصه اصلی خاک یعنی استحکام، نفوذپذیری و چرخه مواد غذایی تبدیل شد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار ضمیمه روش تحلیل عملکرد مرتع، صورت پذیرفت. با استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون چند دامنه دانکن، ارتباط هر یک از ویژگی‌های کارکردی با واحدهای کاری مورد بررسی قرار گرفت. شاخص پایداری در واحدکاری سوم و ششم به ترتیب دارای بیشترین ( 41/52) و کمترین  مقدار (1/38)، شاخص نفوذپذیری در واحدکاری سوم و هفتم به ترتیب دارای بیشترین (38/33) و کمترین مقدار (39/24) و شاخص  چرخه عناصر غذایی در واحدهای کاری دوم و اول به ترتیب دارای بیشترین (38/24) و کمترین مقدار (41/12) می باشد. مهمترین معرف اکولوژیکی چشم اندازهای منطقه را می‌توان فرم رویشی فرم رویشی بوته دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

qualitative assessment of potential of soil surface attributes in bozdaghy rangeland

چکیده [English]

The structural and functional characteristics of fertilized patches in Bozdaghy rangeland, in North-Khorasan Province was measured and analyzed in this study. A group of measurable and simple indices of landscape function analysis (LFA) methods were used to evaluate these characteristics. The data were measured from seven land unit which is developed from overlaying of geology map on the dem and slope map. In this research the length and width of ecological patches by the forms of  Grass, forb, shrub and bare soil with litter measured. Also we measured the 11 soil surface parameters on three, 50 meters transects in the seven mentioned regions. These 11 parameters are belonging to 3 major attributes of soil: Stability, infiltration and nutrients. Stability index is in u3 and u6, respectively, most (52.41) and lowest (38.1). Infiltration index is in u3 and u7, respectively, most (33.38) and lowest (24.39). Nutrient cycle index is in u2 and u1, respectively, most (24.38) and lowest (12.41). shrub was the most important ecological indicators of areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stability
  • infiltration
  • nutrient cycle
  • Factor environment
  • Bozdaghy