بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل بلوک‌های میانی حوضچه آرامش بر مشخصات پرش هیدرولیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2015.107090

چکیده

 در طراحی بهینه حوضچه آرامش برای کاهش طول و هزینه سازه از مستهلک کننده‌های مختلفی مانند بلوک کف و آب‌پایه درکف حوضچه و پای سرریز استفاده می‌شود تا پرش به پای سرریز نزدیکتر شود. در این مطالعه برای کاهش فاصله پنجه سرریز تا شروع پرش ازمانع بلوک کف با ترکیب هفت شکل مختلف استفاده شد. در این آزمایش‌ها از سرریز اوجی با سه ارتفاع (6، 5 و4 سانتی‌متر) و برای هر سرریز چهار شیب پایین دست (صفر، 010/ 0، 007/0 و 005/0)  و برای هر شیب هفت مانع با شکل‌های مختلف و برای هر مانع شش دبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که در مجموع به کارگیری بلوک کف در حوضچه آرامش باعث کاهش عمق ثانویه، فاصله پنجه سرریز تا ابتدای پرش،  طول پرش و افزایش افت انرژی و بهبود خصوصیات هیدرولیکی پرش می‌شود. در بین شکل بلوک‌های کف، مانع کف به شکل w90 بیشترین تاثیر را دارد. به طوری که طول فاصله پنجه سرریز تا شروع پرش را نسبت به حالت بدون مانع  65درصد کاهش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the central block of hydraulic jump stilling basin characteristics

چکیده [English]

In designing the stilling basin is trying to jump as close as possible to deal overflow, without affecting the flow of the weir is formed.  In other words, to prevent the escape jump. For this purpose, the dissipation variety of water-Such as foam blocks and foam baths and foot spillway is used in sill. And thus reduced the length of the basin  And is closer to the heel the spillway. In this study, to reduce the distance spillovers paws to start jumping from block foam blocks composed of 8 different forms were used. In these experiments, the spillway ogee  with three heights (6, 5 and 4 cm) and for each spillway 4 slope (0/0 and 010/0 and 007/0 and 005/0) and for each slope 6 Dubai for Discharge 8 obstacles with different shapes were examined. The results showed that the total utilization of foam blocks in the stilling basin depth decreases, the distance between the top of spillway toe jump, the length jump and increase energy loss and improve the properties of hydraulic jump will be. In between shapes, the floor prevents the w90 is most effective. So that the spillway distance between the toe to jump start to a 65% reduction is unobstructed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stilling Basin
  • Hydraulic Jump
  • the floor block form