تاثیر شوری با سولفات سدیم بر کیفیت علوفه دو گونه Medicago polymorha و Medicago scutellata

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2015.107085

چکیده

استرس شوری تولید علوفه را محدود نموده و نقش مهمی را در تعیین پراکنش گونه های گیاهی در محیط های مختلف ایفاء می‌نماید. گونه‌های  M.polymorpha و M.scutellata لگوم یکساله هستند که بعنوان منبع تولید علوفه قابل دسترس در مراتع و چراگاههای ایران می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر استرس شوری با سولفات سدیم روی کیفیت علوفه M.polymorpha و M.scutellata بود. این آزمایش در یک طرح کاملأ تصادفی با 4 تکرار و 5 تیمار  0، 50، 100، 150 و 250 میلی‌مولار سولفات سدیم)  و 50 عدد بذدر در هر تکرار انجام شد. بذر ها در گلدانهای پلاستیکی در داخل ماسه استریل شده در گلخانه قرار گرفتند. همه گلدانها با آب مقطر تا زمان جوانه زدن بذر آبیاری شدند. سپس گلدانها بصورت یک روز در میان با محلول هوگلند تغییر یافته و بمدت 40 روز آبیاری شدند و سرانجام کیفیت علوفه اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار SPSS آنالیز شدند، و اختلاف بین میانگین داده ها با استفاده ازآزمون دانکن مقایسه شدند (05/0 >P). نتایج نشان دادند که افزایش شوری سبب کاهش معنی داری در درصد پروتئین خام، انرژی متابولیسمی و درصد ماده خشک قابل هضم  M.polymorpha و M.scutellata شده است. این مطالعه نشان داد که درصد پروتیین خام و انرژی متابولیسمی  و درصد ماده خشک قابل هضم در گونه M.polymorpha بیشتر از M.scutellata بود. افزایش شوری سبب افزایش فیبر خام وADF  در گو نه های M.polymorpha و M.scutellata شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of salinity stress (Na2So4) on Forage quality of Medicago polymorpha and Medicago scutelata

چکیده [English]

Salinity stress limits forage productivity, and plays a major role in determining the distribution of plant species across different types of environments. Medicago polymorpha and Medicago scutelata are annual legumes species that product valuable forage and grazing material in pasture and rangelands of Iran. The objective of this study was to evaluate the effect of the salinity stress with Na 2 So4 on Forage quality of Medicago polymorpha and Medicago scutelata. The experimental design was completely randomized design with five levels of salinity stress 0, 50, 100, 150 and 250 mM with Na 2 So4  in four replications and 50 seeds per replication. Seeds were grown in plastic pots in sterile sand in greenhouse. All pots were irrigated with distilled water until germination stage. Then the pots were irrigated uniformly every other day with modified Hoagland’s nutrient solution during 40 days and finally forage quality was measured. The data were analyzed using SPSS software. The difference between the means was compared using Duncan test (P<0.05).  Results showed that increasing the salinity caused significant decreases in the crude protein percentage, crude metabolism energy and dry mater digestibility percentage of M. polymorpha and M. scutelata.  This study showed that the crude protein percentage, crude metabolism energy and dry mater digestibility percentage of  Medicago polymorpha against salinity more than Medicago scutelata species. Increasing the salinity stress caused increases in the crude fibre and ADF of M. polymorpha and M. scutelata.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity stress
  • Na 2 So4
  • forage quality
  • Crude protein
  • Medicago polymorpha
  • Medicago scutelata