تعیین عوامل اقلیمی اثرگذار بر نوسانات بلندمدت تراز آب دریاچه پریشان استان فارس و پیش بینی تراز آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2015.107082

چکیده

در کشور ما با شرایط آب و هوایی نیمه‌خشک، استفاده بهینه از منابع محدود آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. انجام پژوهش‌هایی در زمینه منابع آب، به ویژه در دهه‌های اخیر که زیستگاه بشر با پدیده تغییر اقلیم و خشکسالی رویاروی شده، بیشتر احساس می‌شود. در این پژوهش تاثیر عوامل اقلیمی بر نوسانات تراز سطح آب دریاچه پریشان طی یک دوره 37 ساله (1388-1352) در نرم‌افزار 16.SPSS به صورت مدل‌های رگرسیونی ارائه شد. با کمک نرم‌افزار SAMS   پیش‌بینی عوامل اقلیمی با مدل (1,1)ARMA  برای 30 سال آینده صورت گرفت. سرانجام متغیرهای پیش‌بینی شده در مدل‌های رگرسیونی وارد و شبیه‌سازی تراز سطح آب دریاچه برای 30 سال آینده انجام شد. یافته‌ها نشان داد که موثرترین عوامل بر نوسانات تراز سطح آب دریاچه به ترتیب اهمیت بارش، تبخیر و دما می‌باشند. بررسی نوسانات تراز سطح آب دریاچه در دوره آماری مورد بررسی نشان داد این نوسانات غالبا پیامد تغییرپذیری طبیعی اقلیم، چرخه هیدرولوژیکی و دوره بازگشت خشکسالی می‌باشد. مدل‌ها نشان دادند که نوسانات سطح تراز آب دریاچه در آینده هم وجود دارد و برای سال‌های آینده انباشت آب در دریاچه و بالا آمدن تراز سطح آن پیش‌بینی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination effective climate factors on long -term fluctuations Parishan Lake level in Fars Province and prediction water level

چکیده [English]

In Iran, with semi-arid climate conditions, optimum use of limited water resources has particular importance. Conducting research projects in area of water resources, especially in recent decades, due to encounter of human habitats to climate change and drought phenomena is essential. In this study the influence of climate factors on fluctuations of Parishan Lake water level during 1973-2009, was conducted using statistical models. Projection of climate factors for the next three decades also was done by the ARMA (1, 1) model using the SAMS software. Finally, by regression models projected parameters were used to simulate Parishan Lake water level for the next three decades and determining the best model. Findings suggest that the effective climate factors influencing Lake’s water level fluctuations consist of precipitation, evaporation and temperature. These findings reveal that Lake’s water level fluctuations are mostly governed by natural climate variations, hydrological cycle and drought return periods. These models showed that lake’s water level fluctuations exist in the future and the projected data predicted increase of lake’s water reservoir and water level for upcoming years.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parishan Lake
  • climatic factors
  • ARMA model
  • SAMS Software