تاثیر پرتودهی بذر با دزهای پایین اشعه گاما بر برخی پارامترهای سبزشدگی و رشد گیاهچه دو گونه Bromus tomentellus و Agropyron elongatum

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/wmej.2015.107043

چکیده

تابش دزهای پایین پرتو گاما بر بذر در جهت افزایش جوانه‌زنی، رشد و تولید به طور وسیعی بکار گرفته می‌شود.  در تحقیق حاضر - تیمار پرتودهی با دزهای 20، 30، 50، 100 و 150 گری پرتو گاما بر بذر 2 گونه A.elongatum و B.tomentellus مورد بررسی قرار گرفت.  بدین منظور برای هر گونه یک آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی طراحی و بذور پرتودهی شده با سه تکرار برای هر تیمار پرتو در داخل گلدان‌های پلاستیکی کشت شده و پارامترهای درصدجوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، ارزش جوانه‌زنی، رشد و تولید ارزیابی شد. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی دز 30 گری در گونه A.elongatum بیشترین تاثیر مثبت را بر پارامترهای مورد بررسی داشت به طوری که افزایش سرعت جوانه‌زنی، ارزش جوانه‌زنی (0.01>P) و درصد جوانه‌زنی (0.05>P)، در این تیمار مشاهده شد. همچنین در رابطه با گونه B.tomentellus تیمار دز 50 گری سبب افزایش ارزش جوانه‌زنی (0.01>P) و درصد جوانه‌زنی (0.05>P) بذر شد. در دز 30 گری نیز بیشترین تولید بیوماس ریشه نسبت به تیمار شاهد (0.001>P) مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seed irradiation with low dosed of gamma ray on some seedling emergence and morphological parameters of two species of Bromus tomentellus and Agropyron elongatum

چکیده [English]

Low doses of gamma radiation are widely used to stimulate seed germination, growth and crop production.  This study was conducted to study effect of irradiation with doses of 20, 30, 50, 100 and 150 Gy of gamma ray on seeds of two species of Ag. elongatum and Br. tomentellus. For this purpose, for each species in an experiment with completely randomized design, three replications of treated seeds with gamma ray were sown in plastic pots and the parameters of germination capacity, germination rate, germination value and biomass of shoots and roots was evaluated.  The results showed the treat of 30 gray had the most significant effects on the evaluated parameters of Ag. elongatum, and the most increase in germination rate, germination value (P<0.01) and germination capacity (P<0.05) was observed in this dose. Also about Br. tomentellus the treat of 50 gray increased seed germinatin value (P<0.01), germination capacity (P<0.05) significantly, and the root biomass increased significantly in 30 gray treat (P<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gamma ray
  • germination percentage
  • Growth
  • biomass