نویسنده = احمد صادقی پور
تعداد مقالات: 2
1. اثر تغییرات کاربری زمین بر تولید روان آب با استفاده از مدل وِتسپا در حوزه ی آب‌خیز فیروزکوه

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 35-46

مریم عباس زاده؛ محمدرضا یزدانی؛ علی اصغر ذوالفقاری؛ مجید محمدی؛ احمد صادقی پور